Bureau

Kernwaarden

SVP Architectuur en Stedenbouw bestaat al ruim 30 jaar. De wereld om ons heen is in die tijd ingrijpend veranderd evenals het vak van de ontwerper. Vragen zijn complexer geworden, processen ingewikkelder en er zijn steeds meer partijen betrokken die vaak verschillende belangen hebben. Wij stellen ons flexibel op, beantwoorden de vragen vanuit de markt en de samenleving en kijken hoe wij als ontwerpers waarde kunnen toevoegen in processen.

Dat doen we vanuit drie kernwaarden die door alle medewerkers van SVP onderschreven worden: samenwerken, vakmanschap en passie. Het zijn deze drie kernwaarden die als een rode draad door de geschiedenis van SVP lopen en die ons onderscheiden van veel andere bureaus.

amenwerken

Samenwerken

‘Een goed plan maak je samen’, dat is onze overtuiging. Wij zoeken bewust de samenwerking op om tot het beste resultaat te komen, intern en extern. Samenwerken doe je in een team. Een team waarin er respect en vertrouwen is voor elkaar, waar verschillende competenties elkaar aanvullen en van ieders unieke persoonlijkheid gebruik wordt gemaakt. Samenwerken betekent met elkaar in dialoog gaan, de juiste vragen stellen, goed luisteren, open staan voor andere meningen en belangen. Dat vraagt een flexibele en een oplossingsgerichte houding en de mogelijkheid om te kunnen zeggen wat je vindt.

V1

Vakmanschap

De ontwerpers van SVP zijn vakmensen, zowel als het gaat om inhoudelijke als om procesmatige vaardigheden. Wij ontwerpen maakbare en haalbare oplossingen waarin alles klopt en we zetten al onze vakkennis in om dat doel te bereiken. Daarin zijn we ook ambitieus, we zoeken de grenzen op als dat nodig is en schuwen innovatieve oplossingen niet. Dat betekent dat we goed op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en continu investeren in kennisontwikkeling. Ons vakmanschap geeft opdrachtgevers het vertrouwen dat hun vraag bij ons in goede handen is. Maar vakmanschap is nog meer, voor ons betekent het ook dat we trots willen zijn op de dingen die we maken!

Passie

Passie

Passie is de overtreffende trap van enthousiast. Passie kun je niet spelen, het zit van binnen en komt vanuit overtuiging, is aanstekelijk en inspireert anderen. Met onze passie zoeken we verbinding én de opening in samenwerkingen, nemen we mensen mee in onze ideeën en zorgen we voor de positieve energie die nodig is om in onze projecten tot een goed resultaat te komen.

Stedenbouw

stedenbouw1 350x350

Stedenbouw is een breed vakgebied. Wij ontwerpen aan de plattegrond van de stad op alle schaalniveaus. Dat doen we voor complexe binnenstedelijke opgaven maar ook voor uitbreidingslocaties. In al onze ontwerpen stellen we de gebruiker centraal, we denken vanuit leefstijlen, woonmilieus en maatschappelijke trends en ontwikkelingen. We laten ons daarbij altijd inspireren door de plek. Dat leidt tot vanzelfsprekende plannen die naadloos passen in de omgeving met een hoge kwaliteit openbare ruimte. Of het nu gaat om een woongebied, werkgebied of een multifunctioneel gebied.

Onze rol als stedenbouwkundige in processen is vaak die van verbinder en regisseur. Wij zoeken naar relaties tussen het programma en de plek, de gebruiker en de verschillende belangen van alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerpproces. Dat doen we om tot een optimaal mogelijke oplossing te komen. Wij gebruiken hiervoor innovatieve werkwijzen zoals meerdaagse ‘pressurecookers’ en co-creatiesessies met de toekomstig gebruiker.

SVP heeft veel ervaring met het opstellen van structuurvisies, masterplannen en gebiedsvisies, stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitplannen en ontwerpen voor de openbare ruimte. Ook voeren wij regelmatig quick-scans en haalbaarheidsstudies waarbij door te rekenen en tekenen snel een ‘gevoel’ ontstaat bij de haalbaarheid van een mogelijke ontwikkeling. Daarnaast vervullen wij voor een aantal grote gebiedsontwikkelingen de rol van supervisor en hebben wij in een aantal gemeente een rol als dorps/stadsbouwmeester.

Architectuur

Voor ons is architectuur een samensmelting van gebruik en esthetiek. Wij ontwerpen vanuit het standpunt van de gebruikers en gaan graag met ze in gesprek om te brainstormen over de beste oplossing. Dit kunnen kopers zijn van woningen, leerkrachten in schoolgebouwen, maar ook omwonenden die de omgeving of buurt beter kennen dan wijzelf. Deze gesprekken werken in twee richtingen: informatie halen én (vak)informatie brengen waardoor draagvlak voor het plan gecreëerd wordt. Uiteindelijk zijn wij de experts die alles samenbrengen tot een functioneel ontwerp met esthetische kwaliteit.

Wij werken vanuit de stedenbouwkundige context én het interieur. Beide schaalniveaus dienen een ander doel, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij hebben zowel stedenbouwkundigen als (interieur)architecten binnen ons bureau en door intensief samen te werken worden al onze plannen integraal op alle schaalniveaus ontworpen.

Ons opdrachtenpakket is breed gespecialiseerd. Bij de woningbouwprojecten zijn wij zeer ervaren in appartementengebouwen die we op het scherpst van de snede optimaliseren. Voor grondgebonden conceptwoningen ontwerpen wij de architectonische uitstraling binnen de betreffende technische randvoorwaarden. Daarnaast maken wij plannen voor allerlei gebouwen in de zorg en het onderwijs, maar ook voor winkelvoorzieningen. We zijn gespecialiseerd in multifunctionele gebouwen met meerdere gebruikers. Het interieur krijgt altijd grote aandacht omdat dat de plek is waar de gebruikers zich een groot deel van de dag bevinden.

Wij werken op allerlei locaties: van binnenstedelijk tot dorps. Daarbij laten we ons inspireren door opvallende kenmerken van plekken of gebouwen in de omgeving. Daardoor is onze architectuur aan de plek gebonden maar met een hedendaagse signatuur.

architectuur350x350

Werkwijze/BIM

BIM1 350x350

Het denken over architectuur houdt bij ons niet op bij mooie plaatjes! De bouwkundige doorwerking is essentieel voor een goed gebouw en is van grote invloed op de toekomstwaarde ervan. Deze bouwkundige uitwerking staat bij ons dan ook hoog in het vaandel en we hebben een team van zeer ervaren mensen. Onze bouwkundigen denken kritisch mee tijdens het ontwerptraject en zorgen voor een goede en realistische uitwerking, zowel op het gebied van detaillering als regelgeving. Wij krijgen vaak complimenten van bouwers over ons goede en betrouwbare tekenwerk en daar zijn we bijzonder trots op!

We hebben al meer dan 15 jaar ervaring met het 3D modelleren en werken in een BIM omgeving die is afgestemd op onze partners. BIM is een breed begrip en iedereen geeft er een andere invulling aan. Wij stemmen de wensen af op de opdrachtgevers cq bouwers en maken vooraf goede afspraken over de verwachtingen.

We werken onze eigen gebouwen technisch uit, maar werken ook aan projecten van derden waarvoor we het ontwerp niet zelf maken. Bij dit type opdrachten stellen we onze bouwkundige kennis en BIM ervaring ten dienste van de andere partij. Dit kunnen bouwers zijn, maar ook architectenbureaus.