SVP ontwerpt modulaire woningen

Voor de Meeuw heeft SVP een aantal ontwerpen gemaakt voor compacte en verplaatsbare grondgebonden woningen. Er is gestreefd naar maximale functionaliteit en een hoogwaardige uitstraling voor zowel interieur als exterieur. Het betreft een modulair concept waarbij het programma een hele reeks aan mogelijkheden biedt variërend...

De bouw van de Brede School aan de Ibisdreef is begonnen

In de wijk Overvecht in Utrecht is Bouwgroep Dijkstra Draisma met de start van de bouw van de Brede School Ibisdreef begonnen. In het door SVP ontworpen gebouw worden twee basisscholen samengevoegd met een ontmoetingsruimte, ouderlokaal, VVE en gymzaal. De scholen zijn overhoeks geplaatst, waardoor...

SVP wint selectie De Venen in Rivierenwijk Deventer

In Deventer wordt al jaren door de gemeente en Rentree gewerkt aan de vernieuwing van de Rivierenwijk. Inmiddels is het centrale deel van de wijk gerealiseerd. SVP gaat de komende maanden voor deelgebied ‘De Venen’ een stedenbouwkundig plan opstellen in nauwe samenspraak me de buurt....

Wethouder lovend over co-creatie in Vianen

Wethouder André Landwehr is zeer lovend over het co-creatie traject voor het plan Helsdingen in Vianen. SVP tekende het stedenbouwkundig plan en besprak hiervoor eerst drie verschillende modellen met omwonenden en mogelijke bewoners. De input van deze co-creatiesessie heeft geleid tot het huidig stedenbouwkundig plan...

SVP maakt stedenbouwkundig plan Philipslocatie

In opdracht van Royal Properties Group gaat SVP de komende maanden een stedenbouwkundig plan opstellen voor de herontwikkeling van het voormalige Philipsterrein aan de Anton Philipsweg. Deze bijzondere locatie ligt aan de aan oostzijde van Hilversum, ten zuiden van het door Dudok ontworpen uitbreidingsplan en...

Informatie avond kopers een succes

Op dinsdag 2 februari hebben we de kopers van onze woningen in Leidsche Rijn de achtergronden van het ontwerp verteld. We hebben ze meegenomen in het ontwerptraject en we hebben laten zien hoe zo’n ontwerp tot stand komt: wat zijn de randvoorwaarden geweest, hoe hebben...

Vraagspecificatie sluiseiland vastgesteld

De afgelopen maanden heeft een expertteam waar SVP deel van uitmaakt voor de gebiedsontwikkeling van Sluiseiland in Vianen een vraagspecificatie opgesteld. In dit document staan de procesmatige en ruimtelijke kaders op basis waarvan marktpartijen in de loop van 2016 worden uitgenodigd hun ideeën in te...

Jaar van de Ruimte en Manifest 2040

SVP heeft actief bijgedragen aan het Jaar van de Ruimte in 2015, onder andere door de deelname van Erwin Stoffer aan Ruimteverkenning. Het jaar van de ruimte is inmiddels afgesloten met een slotmanifestatie en de uitreiking van het Manifest 2040, https://wijmakennederland.nl/pdf/Manifest2040.pdf. De medewerkers van SVP...

Landschappelijk wonen in Scherpenzeel!

SVP heeft op de informatieavond op 2 februari in Scherpenzeel, voor ca. 100 belangstellenden, het stedenbouwkundig plan gepresenteerd voor de Akkerwindelaan. Het plan versterkt de bestaande landschappelijk sfeer van het kampenlandschap, waarbij naast ingepaste houtwallen en sloten, nieuwe groene lijnen met laantjes zijn geïntroduceerd. Zo...

Huisvesting statushouders

De enorme toestroom van vluchtelingen is een acuut en complex probleem waar heel Europa mee worstelt. Huisvesting van statushouders, mensen die uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen, is een belangrijk onderdeel van deze opgave. SVP adviseert een aantal partijen op het gebied van huisvesting van statushouders. Dit...