Het vertrouwen aan de toekomstige bewoners geven

Wethouder Marcel Blind van de gemeente Olst-Wijhe vertelt over het participatieproject Olstergaard aan Architectuur Lokaal: “We hebben er alle vertrouwen in dat ze de juiste keuzen maken binnen de kaders die we hebben bepaald.”
 
De gemeente vroeg SVP om het stedenbouwkundig plan voor Olstergaard in nauwe samenwerking met toekomstige bewoners op te stellen. De basis bestaat uit een groen casco waarin bestaande bomen, struweel en houtwallen zijn opgenomen en die de mal vormt voor de gebiedsontwikkeling. Wij voegden er een aantal ordeningsprincipes aan toe, zoals de oriëntatie van de woningen en de locatie van de wadi’s. Het parkeren verdween op verzoek van de bewoners naar de randen van de buurt en in het middengebied kwamen onverharde en slingerende paden – de één wat breder en belangrijker dan de ander. Vervolgens maakten wij met de bewoners een proefverkaveling op basis van hun wensen, behoeften en financiële mogelijkheden. Zo zijn er drie verschillende woonsferen bepaalt, met op de ene plek een accent op cultuurhistorie terwijl elders ecologie of voedselrijkdom het karakter bepaalt.