07-svp-architectuur-stedenbouw-grave-bons-winkelgebied-werkgebied-straatbeeld5
09-svp-architectuur-stedenbouw-grave-bons-winkelgebied-werkgebied-plattegrond
08-svp-architectuur-stedenbouw-grave-bons-winkelgebied-werkgebied-impressie
01-svp-architectuur-stedenbouw-grave-bons-winkelgebied-werkgebied-plattegrond
02-svp-architectuur-stedenbouw-grave-bons-winkelgebied-werkgebied-plattegrond2
06-svp-architectuur-stedenbouw-grave-bons-winkelgebied-werkgebied-straatbeeld4
05-svp-architectuur-stedenbouw-grave-bons-winkelgebied-werkgebied-straatbeeld3
03-svp-architectuur-stedenbouw-grave-bons-winkelgebied-werkgebied-straatbeeld
04-svp-architectuur-stedenbouw-grave-bons-winkelgebied-werkgebied-straatbeeld2

Grave De Bons

Herbestemming van kazerneterrein

De Generaal de Bons kazerne heeft haar militaire functie verloren. SVP heeft een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de transformatie van de kazerne naar een bedrijventerrein. De formele assen van het kazerneterrein, de aanwezige groenstructuur en de bestaande monumentale gebouwencomplexen zijn als uitgangspunt genomen voor de nieuwe verkaveling. Het gebied krijgt een campusachtige opzet waarin de bestaande bomenlanen een belangrijke structurerende rol vervullen.

Binnen deze structuur kunnen kavels van wisselende omvang uitgegeven worden. Daarbij is een zonering in het gebied aangebracht waarbij de bedrijven met een hogere milieucategorie geconcentreerd worden aan de oostzijde van het gebied. Bij het opzetten van de verkaveling is rekening gehouden met een mogelijke toekomstige uitbreiding aan de oostzijde. Waterberging speelt op het bedrijventerrein een belangrijke rol. In de profielen zijn wadi’s opgenomen om het water goed te kunnen bergen.

Voor het bedrijventerrein is een gedetailleerd beeldkwaliteitsplan gemaakt. In het beeldkwaliteitsplan is onderscheid gemaakt in een aantal deelgebieden waar aparte toetsingscriteria voor zijn opgesteld ten aanzien van de bebouwing, kavelinrichting en de openbare ruimte. Aan de rand van het bedrijventerrein zijn specifieke regels opgenomen zodat hier een mooie voorkant gemaakt kan worden met woon-werk kavels.

opgave

stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor nieuw bedrijventerrein op voormalig kazerneterrein

locatie

Grave, aan de zuidzijde

oppervlak

circa 20 ha

opdrachtgever

Gemeente Grave

ontwerp

2006