01-svp-architectuur-stedenbouw-haarlemmermeer-ruimtelijke-atlas-structuurvisie-kaart1
02-svp-architectuur-stedenbouw-haarlemmermeer-ruimtelijke-atlas-structuurvisie-kaart2
03-svp-architectuur-stedenbouw-haarlemmermeer-ruimtelijke-atlas-structuurvisie-kaart3

Haarlemmermeer Ruimtelijke Atlas

Kaartenboek als hulpmiddel

De Ruimtelijke Atlas van de Haarlemmermeer is een kaartenboek dat als hulpmiddel kan fungeren voor het ruimtelijk beleid. Ze brengt het ruimtelijk raamwerk van de Haarlemmermeer in beeld: datgene wat de polder haar eigen karakteristiek geeft. Dit raamwerk is uiteraard een momentopname: de Haarlemmermeer in 2007/2008. Onderdelen van het raamwerk kunnen aan betekenis inboeten en andere delen van de Haarlemmermeer kunnen aan waarde winnen, zodat ze in de toekomst een plek in het raamwerk verdienen. Kortom, het raamwerk zal altijd in beweging blijven en bijvoorbeeld eens in de vijf jaar geactualiseerd moeten worden.

Deze atlas is ontstaan als uitvloeisel van het nieuwe welstandsbeleid. In plaats van een afzonderlijke welstandsnota te maken is een atlas samengesteld die ook voor andere ruimtelijke ordeningsvraagstukken bruikbaar kan zijn. Aanleiding voor deze aanpak zijn de vele transformaties die de Haarlemmermeer de afgelopen decennia heeft ondergaan en die nog lang niet afgelopen zijn. Dan is het handig om een document te hebben, dat kan helpen om de veranderingen (bij) te sturen.

Zo kan het worden gebruikt als de nulmeting voor een structuurvisie, die in de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening verplicht wordt gesteld voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Wanneer de structuurvisie het beleidsmatige deel van het bestemmingsplan gaat overnemen en gaat fungeren als overkoepelend kader voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, is het zinvol om op dit schaalniveau over goed toegankelijke informatie te beschikken.

opgave

kaartenatlas en raamwerk van de Haarlemmermeerpolder

locatie

Haarlemmermeer, gemeentelijk grondgebied

oppervlak

185,23 km2

opdrachtgever

Gemeente Haarlemmermeer

gereed

2008