Krimp als kans

Onderzoek krimpgebieden

Krimp als kans

Schagen en haar buurgemeentes krijgen de komende decennia te maken met demografische veranderingen. De bevolkingsgroei stagneert en laat in sommige kernen een daling zien. In opdracht van de Provincie Noord-Holland heeft SVP de ruimtelijke gevolgen hiervan onderzocht en scenario’s ontwikkeld om deze gevolgen op te kunnen vangen. Tijdens deze studie heeft SVP het geheim van Schagen ontdekt: de stad heeft tegelijkertijd een sterke regionale functie in de kop van Noord-Holland en fungeert ook als dé voorzieningenkern voor haar buurgemeentes. In de scenario’s is uitgewerkt hoe Schagen haar regionale functie kan behouden en versterken.

Scenario’s laten ruimtelijke positie van regio zien

Scenario Zilverstad gaat in op de grote vergrijzing die de regio treft. Enerzijds wordt het ommeland ingericht als recreatief landschap, anderzijds worden de voorzieningen zoveel mogelijk geclusterd en afgestemd met de omringende gemeentes. Scenario Van Dijk tot Duin speelt in op toerisme als belangrijke economische sector. Het toerisme, dat nu vooral aan de kust is gebonden, wordt in dit scenario verleid het Geheim van Schagen te ontdekken. In het scenario Groene Parel worden duurzaamheid en innovatie in de agrarische sector ingezet als nieuwe economische pijlers, om bedrijven, kennisinstellingen en daarmee jongeren en hoger opgeleiden aan de regio te binden.

De verschillende scenario’s sluiten elkaar niet uit maar versterken elkaar en kunnen gebruikt worden als hulpmiddel om te discussiëren over de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de regio. Krimp vormt zo geen bedreiging maar een kans om de locale identiteit verder uit te bouwen en te versterken.

opgave

onderzoek naar demografische ontwikkelingen en kansen voor verbeteren ruimtelijke kwaliteit

locatie

regio Schagen

opdrachtgever

Provincie Noord Holland

in samenwerking met

BMC

ontwerp

2010