07-svp-vianen-hoef-en-haag-stedenbouw-masterplan-gebiedvisie-dorps-groen-wonen-participatie-cocreatie-montage
02-svp-vianen-hoef-en-haag-stedenbouw-masterplan-gebiedvisie-dorps-groen-wonen-participatie-cocreatie-plattegrond
05-svp-vianen-hoef-en-haag-stedenbouw-masterplan-gebiedvisie-dorps-groen-wonen-participatie-cocreatie-plattegrond2
06-svp-vianen-hoef-en-haag-stedenbouw-masterplan-gebiedvisie-dorps-groen-wonen-participatie-cocreatie-plattegrond3
01-svp-vianen-hoef-en-haag-stedenbouw-masterplan-gebiedvisie-dorps-groen-wonen-participatie-cocreatie-kasteelterrein
04-svp-vianen-hoef-en-haag-stedenbouw-masterplan-gebiedvisie-dorps-groen-wonen-participatie-cocreatie-birdview2
03-svp-vianen-hoef-en-haag-stedenbouw-masterplan-gebiedvisie-dorps-groen-wonen-participatie-cocreatie-birdview

Vianen Hoef en Haag

Dorps wonen in het rivierengebied

Dorps wonen aan de rivier

In de polder Hoef en Haag gaat de komende jaren geleidelijk een nieuw dorp ontstaan. Deze nieuwe uitbreiding van Vianen ligt in een rivierengebied, deels op de stroomrug van de Lek, deels in de komgronden. In aansluiting op de vraag vanuit de markt wordt een aantrekkelijk, dorps woonmilieu gecreƫerd dat iets toevoegt aan Vianen. Belangrijk uitgangspunt is om maximaal te profiteren van de aanwezige kwaliteiten van de uiterwaarden en de recreatieplas. Maar ook om een goede overgang te maken naar het dorpje Hagestein door onder andere het voormalige kasteelterrein goed in te passen.

Een unieke groen- en waterstructuur

Hoef en Haag is stevig verankerd in het landschap. Bijzonder is een nieuw landschappelijk element, de meander. De meander verwijst naar een verlaten rivierarm, zoals die wel meer voorkomen in het rivierengebied. Door verschillende peilvakken te hanteren wordt een dynamisch watersysteem verkregen met velden die soms onderlopen en anders droog staan. Deze unieke watergang biedt naast de benodigde waterberging, ook ruimte voor ecologie en recreatie en draagt bij aan de waterveiligheid in het gebied.

Wonen in de compacte kern of op de oeverwal

Hoef en Haag kent twee deelgebieden met ieder een eigen sfeer en identiteit. Binnen de meander groeit een nieuw dijkdorp met een ruimtelijke structuur die sterk gericht is op de Lekdijk. De bebouwing is hier relatief compact en verdunt langzaam richting de Lekdijk. Op de oeverwal ontstaat een nieuw dorpslint met een relatief lage dichtheid en een sterke verwevenheid met het landschap.

Vraag gestuurd ontwikkelen – casco met flexibele woonvelden

Hoef en Haag wordt gefaseerd ontwikkeld, zorgvuldig afgestemd op de vraag en behoefte vanuit de markt. Het masterplan is geen blauwdruk voor de wijk, maar een duurzaam casco van groen, water en infrastructuur, dat Hoef en Haag verankert op de plek en gebruik maakt van de aanwezig potenties. Het raamwerk verdeelt de locatie in logische deelgebieden die flexibel ingevuld kunnen worden. De verschillende deelgebieden kennen een eigen ontwikkelstrategie. Op de oeverwal kan organisch worden ontwikkeld. Particulier opdrachtgeverschap en bijzondere collectieve initiatieven kunnen hier eenvoudig worden ingepast. De compacte kern vraagt om een projectmatige ontwikkelstrategie waarbij in opeenvolgende fasen de kern geleidelijk groeit, bouwblok na bouwblok.

Duurzaamheid en participatie in Hoef en Haag

Participatie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van Hoef en Haag. Een Denktank met belanghebbenden heeft vanaf het begin een belangrijke bijdrage geleverd door zich o.a. uit te spreken over ambities, gewenste sfeer en bouwstijlen, inpassing van groen, duurzaamheid en doelgroepen. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk thema binnen Hoef en Haag. Met gebruik van GPR-stedenbouw is het plan getoetst en de ambitie bepaald. Hoef en Haag scoort hoog op thema’s Energie, Ruimtelijke Inrichting en Toekomstwaarde (8,0 of hoger).

opgave

stedenbouwkundig masterplan voor 1800 woningen

locatie

Vianen, tussen Lek, A27 en dorpje Hagestein

bruto oppervlak

200 ha

opdrachtgever

Gemeente Vianen, LEKSTEDE wonen, AM, Bouwfonds

in samenwerking met

Haver Droeze

ontwerp

2011 - heden