03-svp-architectuur-stedenbouw-woerden-structuurvisie-straatbeeld3
05-svp-architectuur-stedenbouw-woerden-structuurvisie-plattegrond5
04-svp-architectuur-stedenbouw-woerden-structuurvisie-plattegrond
01-svp-architectuur-stedenbouw-woerden-structuurvisie-straatbeeld
02-svp-architectuur-stedenbouw-woerden-structuurvisie-straatbeeld2

Woerden Structuurvisie

Respect voor historie, ruimte voor groei

Woerden is door haar centrale ligging in het groene hart en in de nabijheid van Utrecht een aantrekkelijke locatie voor wonen, werken en recreëren. Vanuit de regio wordt Woerden dan ook gezien als één van de mogelijke locaties voor groei na de huidige streekplanperiode. In het gezamenlijk door SVP en DHV opgestelde structuurplan zijn onder het motto ‘respect voor historie, ruimte voor groei’ de locale en regionale claims in beeld gebracht en zijn verschillende scenario’s onderzocht voor de ruimtelijke ontwikkeling van Woerden op de lange termijn.

Het landschappelijk patroon en de infrastructurele bundels worden ingezet als ordenende principes om de nieuwe ontwikkelingen te sturen. Zo blijft het gevarieerde landschap intact en ontstaat een gedifferentieerd aanbod in woon- en werkmilieus, in aansluiting op de twee karakteristieke landschapstypen in het gebied, het trage veenweidegebied en de dynamische oeverwal van de Oude Rijn. Voor beide landschappen is een integrale visie ontwikkeld op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn enkele bijzondere opgaven benoemd zoals ‘landschapsbouw’ waarmee het oorspronkelijke karakter van de oeverwal kan worden hersteld. In de structuurvisie zijn ook voorstellen gedaan voor de binnenstedelijke ontwikkelingen in de ontwikkelingsperspectieven die per kern zijn opgesteld. De projecten zijn opnieuw bezien in het licht van de ruimtelijke ambities van Woerden, een stad die als poort naar het groene hart wil functioneren. Dit heeft geleid tot het prioriteren en deels herprogrammeren van lopende projecten zodat de komende jaren een evenwichtig programma gerealiseerd kan worden.

opgave

ruimtelijke structuurvisie voor grondgebied gemeente Woerden

locatie

Woerden

oppervlak

circa 920 ha

opdrachtgever

Gemeente Woerden

ontwerp

2007-2008