SVP wint aanbesteding planvorming gebiedsontwikkeling Crailo

Het consortium van SVP architectuur en stedenbouw, advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, OKRA landschapsarchitecten en Bureau voor Gebiedscommunicatie (team C), heeft bijzonder goed gescoord op de duurzaamheidsaanpak waarbij de vijf pijlers uit het in 2017 door SVP opgestelde ambitiedocument zijn gecombineerd met de 12 thema’s van de Aanpak Duurzaam GWW. Tezamen vormen ze ‘het rad van Crailo’, een instrument om de duurzaamheidsambities concreet te maken en deze ambities ook te verankeren en borgen voor de toekomst. Ook tijdens het uitgebreide participatietraject zal het Rad gebruikt worden als bewustwordingsinstrument maar ook als tool om te kijken of initiatieven passen binnen de ambities voor Crailo.

De bureau’s werden getoetst op verschillende onderdelen: visie en plan van aanpak, duurzaamheid, deskundigheid, ervaring van het in te zetten team, (burger)participatie en risicobeheersing. Team C scoorde op alle onderdelen hoog en kwam derhalve als duidelijke ‘winnaar’ uit de bus.

Jan Nieuwenhuizen, directeur van GEM Crailo, is bijzonder blij met de uitkomst van de aanbestedingsprocedure. “Met Team C hebben we een combinatie met veel deskundigheid en specialisme, een goed team, een sterk plan van aanpak en een grote mate van creativiteit, ook waar het de participatie betreft. Ik zie het vervolg met vertrouwen tegemoet.”