Van dreef naar boulevard in Delft

De huidige Buitenhofdreef in Delft is een groene, ruime dreef, maar met weinig levendigheid en haast te veel ruimte. SVP is door de Gemeente Delft en Ten Brinke Vastgoed gevraagd om dit te veranderen, door het opstellen van een stedenbouwkundige verkenning naar verdichting langs de dreef. De ambitie is een grotere variatie in woningen toe te voegen, een duurzamere wijk te maken, meer verblijfskwaliteit te creëren en de dreef een eigen karakter te geven.

Binnen de karakteristieke stedenbouwkundige structuur van de wijk zijn in scenario’s verdichtingsmogelijkheden onderzocht. De huidige bebouwing langs de dreef  wordt aangevuld met een reeks van nieuwe elementen. Deze markeren enerzijds de entree en de kruispunten van de wijk, maar delen ook de groene voortuinen op in kleinere gebieden met meer betekenis voor de achterliggende buurten.

De studie heeft geleid tot een duidelijke strategie ten aanzien van verdichting en vormt nu ook het ruimtelijk kader om één van de locaties langs de dreef, verder uit te werken. SVP heeft als architect de opdracht van Ten Brinke Vastgoed om een ontwerp voor te maken. Juist door stedenbouw én architectuur te kunnen toepassen kunnen wij mooiere plannen maken.